بالای ۲۵ خبر در رابطه با گاندو تنها در یک پایگاه خبری! آن‌هم در تنها دوهفته‌ی اول شهریور ماه امسال، همزمان با خبر پخش گاندو۳ به زودی... ظاهراً سوژه گاندو۳ خیلی‌ها را به هول و هراس انداخته و منافع خیلی‌ها را نشانه گرفته است.

به فال نیک می‌گیریم...