معصومه عمرانی /نه مهدی یراحی، که هر کودک نوپایی می‌تواند پیش‌بینی کند با اجرای چنین آهنگی با او برخورد خواهد شد. او بدون مهاجرت و خراب کردن پل‌های پشت سرش، با ماندن در ایران و ژست حمایت از بی‌ناموسی، حمایت عده‌ای طرفدار این تفکر را خریده! روش جدیدی که مستلزم سادگی مخاطب برای باور قهرمان‌سازی‌ست. اما قهرمانی ریشه در باور و اعتقاد دارد، باری‌به‌هرجهت بودن و همراه موج حرکت کردن را که همه بلدند. اگر زیر بار مشت و لگد و توهین وحوش نلرزیدید، حتی اگر جان دادید، یعنی ریشه دارید و آن وقت است که قهرمان راستین ساخته می‌شود.