آزموده را آزمودن خطاست!

مجری برنامه ثریا، در واکنش به خداحافظی شهبازی از برنامه پاورقی و تلویزیون از دعوای مفصلش با برخی مدیران شبکه‌ها می‌گوید.