نرجس احمدی /آریا عظیمی نژاد از نیمه‌ی ماه صفر با «مجلس‌واقعه» روی آنتن می‌رود؛ او راوی و مجری برنامه‌ایست که ایده‌ی اولیه‌اش متعلق به اوست.

در مجلس واقعه، هر قسمت یک موسیقی عاشورایی ویژه دارد و برای هر قسمت قطعه‌ای ویژه تولید می‌شود.

یک مجلس تعزیه تلویزیونی در یک برنامه گفتگویی نمایشی.

و حالا بعد از بر سر زبان افتادن آریا عظیمی نژاد با موسیقی سریال پایتخت و بعد از آن در عصرجدید و بعدتر همکاری با مهلا، امروز زن_زندگی_آزادی‌خواهان انتخاب او به عنوان مجری و روایتگر را به استوری او درباره‌ی سپاه نسبت می‌دهند.

اسکی‌بازی جماعت آزادی‌خواه و اهل‌شعار روی عقاید ملت تمامی ندارد و این یک نمونه از هزارن نمونه آزادی بیانی است که اول لگدمال‌کنِ آن خودشان هستند!