خانم از بی‌بی‌سی اخبار می‌گیرد، بر مبنای آن تحلیل می‌کند و نتیجه می‌گیرد

شما روی اخبار درست انتقاد کن! نظر هم بده! اما اعصاب خودت و مخاطب را بخاطر روایت‌هایی ناقص و جهت‌دار و گاها دروغ رسانه دشمن خرد نکن!

الان شما خودت با این حجم انتقاد درست و غلط، مگر اخراج و زندانی و تبعید شدی!!

حقش بود با حساب همان عدالت که حرفش را میزنی، بشوی اما نشدی!!