پیش از این محسن چاوشی جزو خواننده‌های فعال در زمینه آزادی زندانیان بود.

راغب با آزادی پنج زندانی نوشته است: هم نذری بدید هم زندانی آزاد کنید 

هم سینه بزنید هم دستی رو بگیرید.