ضبط سومین فصل از سریال تهران در فاصله پنج روز تا پایان فیلمبرداری این سریال به دلیل اعتصاب بازیگران متوقف شد.  

نیوسلطان بازیگر این سریال گفته ما باید فقط پنج روز قبل از پایان کار دست از کار بکشیم. آن هم بعد از هفت ماه، این خیلی عجیب است!