مجید مجیدی کارگردان سینما حرف ساده و تکراری زده اما انسان وقتی بهش فکر می‌کنه ناراحت کننده است....
مجیدی گفته: جای تاسف است که در طول این سال‌ها فیلم‌های محدودی درمورد امام رضا ساختیم....
و البته بیشمار موضوع دیگر..