2⃣ روز دوم جشنواره سه فیلم "شنای پروانه، بی صدا حلزون و تومان" اکران شد.

🔸پخش شدن فیلم پروانه در استخر، کشته شدن او توسط شوهرش هاشم، که سرکرده الواتی در جنوب شهر است و تعقیب و گریزهای برادر هاشم برای یافتن فردی که فیلم را پخش کرده، قصه شنای پروانه است.
هاشم به هر قیمتی و بیمارگونه جاه طلب است؛ تا حد خباثت در حق برادرش. فیلم دارای چاشنی تند خشونت، فلاکت، پستی و... بر پایه آنارشی بارزی ست.

🔹مادری ناشنوا در تکاپوی کاشت حلزون برای فرزند خویش است و بدلیل مخالفت پدر ناشنوا، از او جدا شده. محدودیت پرداخت هزینه عمل کاشت حلزون تا سنی مشخص و قانون محدودیت آموزشی برای فرزند، سبب بروز مشکلات آنها شده است.

🔸فیلم تومان نیز به عنوان فیلمی در بخش نگاه نو، موضوع قمار را مستمسکی برای به نمایش گذاردن قدرتی ماورایی میکند. قدرتی که تحت اراده و اختیار شخصی بنام داود قرار دارد، در مسابقات ورزشی شرط بندی میکند و نتایج، بلا استثنا مطابق اراده او رقم می خورد. این فرد نمادی از شیطان است با ابزارهایش؛ شامل شراب و قمار و گریزهایی به همجنسگرایی و... در دنیای مادی و خدایی که نیست.
شیطانی با قدرت ماورایی و ذهنی که از لذت های معمولی گذر میکند و قدرت تصرف دارد.