ترویج بی‌حجابی، بی‌بندوباری و بی‌عفتی برای دشمن جدی‌ست
در کنار تمام برنامه‌های داخلی برای گسترش ولنگاری، دشمنان خارج از مرزها نیز علنا پیگیر این امر هستند.
فرانسه و جشنواره کن بعد از اینکه مانع حضور بخش دولتی ایران در جشنواره شد، به افراد و فیلم‌هایی تحت عنوان انجمن مستقل مجوز حضور در جشنواره و فعالیت‌های حاشیه‌ای داد.
در یکی از فیلم‌های بلندی که در این جشنواره حضور دارد، تعدادی بازیگران بی‌حجاب هستند و لمس زن و مرد نیز در آن دیده می‌شود‌!!