سلبریتی‌هایی که مطالبی در ضدیت با اعدام منتشر میکنند دو دسته‌اند؛ برخی مجبورند که مطالب دیکته شده سفارتی بزنند پس میزنند.
برخی دیگر گوی روشنفکری از هم می‌ربایند و برای عقب نیفتن از قافله و در راستای دیده شدن بدون فهم درست و حتی با اتکا به رسانه‌های بیگانه و دریافت داده‌های غلط و ناقص نظر می‌دهند. این دسته از طرفی آگاهی ندارند و از طرف دیگر تقریبا همانند دسته اول؛ چون هزینه‌ای بابت نظرات نادرست خود پرداخت نمی‌کنند، کمترین تلاشی برای سنجش مطالبشان نمی‌کنند!
و اینگونه هزینه‌سازی می‌کنند...