حیف که در ایران آزادی نیست، وگرنه خواننده‌ای که چند ماه از آتش‌بیاران اصلی شورش و اعتراضات خیابانی بود و با تولیداتش سهم مهمی در غلبه‌ی احساس بر عقل داشت نباید اینطور در زندان و در غل و زنجیر می‌بود، حیف که در ایران آزادی نیست!

 اسماعیل معنوی