نازنین بنیادی که در چند ماه اخیر نامش بر سر زبان‌ها افتاده بود و در مراسم‌های مختلف فرهنگی_هنری_سیاسی ضد جمهوری اسلامی دعوت داشت و شرکت می‌کرد، اعلام کرده از شورای همبستگی خارج شده است.

در این میان مردمِ هر چند اندکی که به این افراد اعتماد کردند و فریب بازی‌هایشان را خوردند بازنده اصلی بودند.