چند روز پیش پخش صحنه‌ای خارج از عرف سبب واکنش مدیران سیما و تعلیق مدیر پخش و اخراج مسئول بازبینی و..شبکه نسیم شد. اگرچه جا داشت این برخوردها برای برنامه‌ از تهران تا سئول که مهمانان زن آن ظاهر نامناسبی داشتند، انجام می‌شد.
صحنه‌ای که در برنامه شبکه نسیم پخش شد را می‌توان با خوشبینی، خطاهای انسانی دانست و تلقی بی‌دقتی و سهوی را داشت اما درباره شوخی‌های جنسی یک سریال به  ماهیت سریالی آن، خطای سهوی قابل پذیرش نیست.
در سریال «نون‌خ» که متاسفانه به سمت شوخی‌های جنسی رفته و در چند قسمت نیز تکرار شده انتظار می‌رود مدیران رسانه ملی برخوردهای به مراتب محکم‌تری با تهیه‌کننده و کارگردان سریال و همچنین با مدیران شبکه یک داشته باشند. در جدیدترین قسمت این سریال و قسمت‌های پیشین(از زبان سلمان) و... شوخی‌های نامتعارفی اتفاق افتاد.
ضمن آنکه در کنار نقاط مثبت نون‌خ، علاوه بر شوخی‌های زشت و جنسی، نقدهای دیگری نیز بدلیل «ارجاعات» فراوان آن وارد است که مجال دیگری را می‌طلبد.