رادیو فردا پست دروغی را به نقل از رضا کیانیان منتشر کرد که در آن به کشور اهانت شده بود و به تبع آن واکنش بسیاری از افراد و رسانه‌ها را برانگیخت.

کیانیان نیز در واکنش به این اتفاق گفت که از بسیاری فحش خورده و کلی هم هورا کشیدند! و از مخاطبان خواسته کمی وقت بگذارند و راست و دروغ هر مطلب را بفهمند...

کیانیان که خود نیز سابقه انتشار اخبار جعلی را دارد گفته از فضای دوقطبی بیزار است و این پست آخرین پست اوست...