اشکان خطیبی شایعات خروج از کشور را تائید کرده و گفته از خانواده!! و... و گروه چهارپایه عذر میخواهم که بی‌رحمانه ترکشون کردم!!

قضاوت نمی‌کنیم اما سوال پیش میاد که چرا باید با حالتی از کشور خارج شد که با پست و توییت از خانواده و... عذر خواهی کرد؟!