وزیر فرهنگ و ارشاد:

عضویت برخی هنرمندان در اتاق بازرگانی ارتباطی با حوزه وزارت فرهنگ نداشته و ما از این مساله خبری نداریم.

هنرمندان در حوزه‌هایی این مدلی توقع نیست وارد شوند مگر اینکه شغل دومی داشته باشند. به هر حال ما از این مساله خبری نداریم.

من نمی‌توانم الان در این زمینه اظهارنظر کنم چون هنوز بررسی نکرده‌ام که بخواهم جواب قاطع بدهم.