پس از مدتی که خانه سینما بدون مدیر عامل اداره می‌شد، سرانجام هیات مدیره خانه سینما، مرضیه برومند؛ فیلمساز پیشکسوت سینمای ایران را به عنوان مدیر عامل خانه سینمای ایران انتخاب کرد.

آیا خانه سینما به جای پرداختن به حواشی به مسئولیت اصلی خود عمل خواهد کرد یا خیر؟؟ باید منتظر ماند و دید!