موسسه‌ای که سریال «یوسف پیامبر» را ساخت قرار است از روز مبعث سریال قرآنی جدیدی را شروع کند که در دلِ داستانش، سه پیامبر هم عصر را روایت خواهند کرد.