محسن کیایی چند موضوع را باهم مطرح کرده و درنهایت نتیجه گرفته در همه چیز زیر صفریم!!...

این نوع خود تحقیری‌های سلبریتی‌ها مردم را دلسرد و ناامید می‌کند و باعث می‌شود داشته‌ها را از یاد ببرند؛ داشته‌هایی که بسیاری از آن‌ها در دنیا کم‌نظیر و حتی بی‌نظیر است.

ایران بدلیل اینکه مردم مناطقی که دور از جنوب و مرکز هستند دچار قطعی گاز نشوند در حال مدیریت مصرف بی‌رویه گاز هست و این هم پمپاژ یاس سلبریتی‌هاست...

قشری که با سوءاستفاده از سادگی مخاطبانشان و یا توهم زودباوری آن‌ها و نادیده گرفتن شعورشان به‌راحتی به خود اجازه دروغ‌پراکنی و خودتحقیری می‌دهند.

از طرفی غرب که با بحران شدید انرژی مواجه است، سلبریتی‌ها و عناصر تبلیغاتی‌اش وظیفه دارند مردم را تشویق به صرفه جویی کنند!! و عجیب آنکه این رفتار آن‌ها در نظر سلبریتی‌های داخل قابل ستایش است!!!!

نکته قابل توجه این است که ایران به‌جهت گستردگی ارائه انرژی بین مردم در دنیا رتبه اول را داراست و ۹۸ درصد مردم آن از لوله‌کشی گاز بهره‌مند هستند!

تصور کنید اگر خدای ناکرده شرایط غرب را درحال حاضر ایران داشت، رفتار سلبریتی‌ها چطور بود؟! یعنی در چنین شرایطی که مردم اروپا با هیزم و زغال خودشان را گرم می‌کنند و از طرف دیگر وحشت کشیده شدن جنگ از سمت اوکراین به کشورهایشان را دارند، امثال کیایی چکار می‌کردند!!!

جالب اینکه غرب با این شرایط سلبریتی‌هایش را به خط کرده بود علیه ایران کار کنند و در آتش آشوب‌ها بدمند! و آن‌ها هم موظفند به وظیفه‌شان عمل کنند.