روابط عمومی سازمان: برابر قانون، درآمدهای حاصل از تبلیغات در تلویزیون، مستقیما به حساب خزانه کل واریز شده و هیچ وجهی به حساب شبکه‌ها واریز نمی‌گردد. لذا بدیهی است که شبکه سه سیما، وجهی بابت تبلیغات بازرگانی در جام‌جهانی دریافت نمی‌کند. ادعای درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی تبلیغات در برنامه‌های جام‌جهانی، اساسا کذب است و در ساختار بودجه سازمان صدا و سیما، تحقق چنین ارقامی که بیشتر از بودجه یک سال رسانه ملی است، آن هم فقط در ایام جام‌جهانی، امکان پذیر نیست.