با رونمایی از پوستر جشنواره سینمای حقیقت زمان برگزاری این رویداد نیز مشخص شد.

️در این میان از گوشه و کنار شیطنت برخی افراد نیز نمایان شده که دم از عزاداری و تحریم جشنواره می‌زنند! در مورد افراد؛ صلاح خویش خسروان دانند اما وزارت ارشاد نباید در مقابل بیانیه‌های انجمن‌های رسمی ساکت و بی‌تفاوت باشد! این رویداد در تاریخ ۲۰_۲۵ آذرماه در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.