رامبد جان خشم شما از زمان فوت ارشا اقدسی فوران کرد. اگر به موقع خشمتونو سرِ دشمنان اصلی خالی میکردید، این اتفاقا نمی‌افتاد. اما متاسفانه خشم امثال شما فقط منافع مردم رو نشانه گرفته است.