به خودم می‌بالم که ایرانی ام...

قطع به یقین ما فرهنگ کامل و غنی‌ای داریم که دیگران باید الگوبرداری کنند. ما مردم شریف و با اصالتی هستیم...