گلشیفته فراهانی این عکس‌ را در صفحه خود منتشر کرده، بعید است او متوجه فوتوشاپ بودن آن نشده باشد، اما انگار برای این جماعت هدف وسیله را توجیه می‌کند.

عکس پایین تصویر اصلی است که فوتوشاپ شده.

گلشیفته