جای تاسف است که به ابتدایی ترین اصول زبان فارسی بی اعتنایی می‌شود، درزبان فارسی برای خوراکی‌ها از رنگ سیاه استفاده می‌شود نه مشکی*!  مترادف بودن دومفهوم در ظاهر مجوز استفاده از عناوین مشابه آن هم دراسم یک فیلم نیست.

*اشاره به فیلم کوتاه نوشابه مشکی در سی و نهمین جشنواره فیلم کوتاه تهران