معصومه عمرانی /دادگاه کانادا: "هواپیمای اوکراینی مطابق استانداردها پرواز نکرد"؛ شرکت هواپیمایی اوکراین غرامت بدهد. به یاد دارم بسیاری از چهره‌ها بعد از انتشار خبر سقوط هواپیمای اوکراینی هیچگونه واکنشی نشان ندادند و تنها وقتی سپاه مسئولیت حادثه را برعهده گرفت خود را ملزم به ادای احترام به بازماندگان حادثه دیدند! همان‌موقع میشد جانبدارانه بودن موضع‌گیری‌هایشان را به‌وضوح دید، اما خب... عده‌ای ترجیح دادند دنباله‌رو آن‌ها بمانند.

به حاکمیت تاختند، به دستاوردهای سپاه طعنه زدند، امنیت را به سخره گرفتند، نظام را دروغگو نامیدند، حتی از توهین به حاج قاسم هم کوتاه نیامدند، تا آنجا که حامد اسماعیلیون، یکی از بازماندگان حادثه تبدیل به یکی از راهبران فتنه ۱۴۰۱ شد. حتی در برخی تولیدات هنری و مجموعه‌‌ای مثل نون.خ هم به عامل حادثه طعنه زدند. اخیرا نتیجه دادگاه کانادا اعلام شد؛ "شرکت اوکراینی مقصر است و باید غرامت پرداخت کند."

حالا اما خبری از این چهره‌ها و دنباله‌روهایشان نیست. به‌قطع اگر چنین اتفاقی در کشوری دیگر رخ داده بود کمترین کارِ آنان یقه دریدن و تمجید از رفتار مسئولینِ آن کشور در برعهده گرفتن مسئولیت حادثه و مدیریت فضا بود و خودتحقیری و زدن بر سر مسئولین داخلی.