بازدید از مجموعه « هفت سر اژدها» به کارگردانی ابوالقاسم طالبی در تلوبیون به هشت میلیون بار رسید. مجید واشقانی با اشاره با این آمار گفته؛ مجموعه هفت سر اژدها پربازدیدترین مجموعه تلوبیون در سال ۱۴۰۳ بوده است. 

برنامه زندگی پس از زندگی نیز با آماری شبیه این مجموعه و بازدید هشت میلیونی دارد.