آقای رئیسی و همراهانشان صاف و ساده بودند، ظاهر و باطن زیبایی داشتند. خدا برایش عاقبت خیر ترسیم کرده بود.