محسن اسلام‌زاده ویدیویی از زمانی که همراه رئیس جمهور و گروه همراهش بوده و مشغول مستندسازی بوده، منتشر کرده و نوشته؛ رئیس جمهوری که نگران بود زمین نخورم...