در نمایشگاه بین‌المللی کتاب امسال بسیاری از ناشران مطرحی که در سال ۱۴۰۲ در نمایشگاه کتاب به هر دلیلی از جمله تحریم، حضور نداشتند، به نمایشگاه برگشتند و تعداد کم دیگر به بهانه فرصت دادن به کتاب فروشی‌های خُرد و... همچنان غایب نمایشگاه بودند!

نشرهای چشمه، ثالث، ققنوس، مروارید، مرکز، قطره، نی و نگاه و... که سال ۱۴۰۲ در نمایشگاه کتاب غرفه‌ای برای فروش فیزیکی کتاب نداشتند. برخی از این ناشران مانند چشمه، ثالث، نگاه و مروارید امسال در این نمایشگاه حاضر شدند.