رضا حقیقت‌نژاد روزنامه‌نگار سابق ایلنا و هفت صبح که چند وقت پیش توییت زده بود «لیبی و سوریه میشویم، اسم رمز کشتار است» امروز در برلین و دیار غربت درگذشت.

این خبرنگار سال ۹۱ به مردم پشت پا زد و از کشور رفت.

با توجه به توییت‌های روزهای اخیرش منتظر سرنگونی نظام بود که مثل بقیه آن را ندید و رفت...

عاقبت بخیری و با عزت مردن گرانبهاست...