فدراسیون فوتبال از حسن عباسی شکایت کرد.

مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال گفته: با توجه به تداوم انتساب مطالب غیر واقعی از سوی «حسن عباسی» به چهر‌ه‌های فوتبالی، بخش حقوقی فدراسیون فوتبال از وی به مراجع قضایی شکایت کرد.