پردیس افکاری پس از بازگشت به ایران در بیمارستان بستری است و گفته شده این بازیگر سینما و تلویزیون بدلیل سرطان کبد در حال کماست.

با آرزوی صحت و سلامت برای این بازیگر...