متاسفم از اینکه پروین در زمان حیاتش طعم شهرت بیشتر را نچشید. زندگی مفاخر را دوست دارم. نسل جدید فیلمساز بیشتر به تولید چنین آثاری توجه کنند.