آقای بازیگر! همان معبود، دستور داده است که اگر فردی، فرد دیگری را به‌عمد به قتل رساند، قصاص کنید. حتی اگر معبود هم این دستور را نمی‌داد! حکم عقل آن را ایجاب می‌کرد.

آن دیگری ژستی شاعرانه می‌گیرد و می‌نگارد:

اگر جان را خدا داده

چرااااااا

باید تو بستانی!

اگر غَلَیان احساساتت اجازه دهد فکرت کار کند، به این می‌رسی که؛ جان را خدا داده و تدبیر امور را هم با ضابطه‌هایش مشخص کرده! راستی چرا دهانتان زمانی که این انسان‌ها به خیابان آمده بودند و خانواده‌ها را بی‌پسر و بی‌همسر می‌کردند بسته بود! آنجا از کدام ساقی‌، جام گرفته بودید که اقداماتشان را شجاعانه می‌پنداشتید؟!

عدل و قانون در این قضیه، ملاکی نیست که با حرف‌های احمقانه‌ی شما جابه‌جا شود! هرچند طبیعی است که فکر کنید ممکن است این حرکاتتان نتیجه دهد چون عدالت مالیاتی را نچشیده‌اید و برای حرف‌های بی‌حد و حصرتان و اقدامات علیه امنیت روانی مردم، تبعاتی ندیده‌اید.