بنظرم نباید میزدن و باید عوض میکردن و درعین حال مسیولین مربوطه که شناختی از زن، وقایع و سرزمین ندارند رو باید عوض کنن.
اصلا مبناش که تصویر زنان زنده رو بدون اذن بزنن بنظرم خلاف شرع باشه البته بنظرم کاش استفتا بگیرن
کلا ‌... برسرشون
توجیه‌ها قابل قبول نیست