نرجس احمدی /بله این منطق برخی چهره‌هاست: تا جاسوس نباشی و تا برای دشمن خبرسازی جعلی نکنی و تا اذهان عمومی را دچار تشویش نکنی و تا کشورت را تا مرز آشوب اجتماعی پیش نبری که خبرنگار نیستی! خبرنگاران کشته شده در جنگ غزه که حقیقت را روایت می‌کنند تا جهان یادش بماند طرفِ درستِ تاریخ کدام طرف است، آن‌هایی که از جان‌شان مایه می‌گذارند تا جهان از جنایات رژیم جعلی و غاصب اسرائیل مطلع شود، آن‌هایی که نفوس حق‌طلب را در تمام دنیا بیدار کردند؛ آن‌ها که خبرنگار نیستند و شما نباید به پرپر شدن‌شان واکنشی نشان دهید!

اف برشما!