نرجس احمدی /۱. فیلم‌هایی که می‌سازند سراسر سیاه‌نمایی و نکبت از موقعیت زنان در ایران، با افتضاحات بی‌شمار. برهان ایشان: تحمیق ملت

۲. نمایشگاه نقاشی‌اش برگزار می‌شود، با افتضاح کپی‌کاری از آثار دیگر هنرمندان! برهان ایشان: تحمیق ملت

۳. پست و استوری‌هایشان غالباً سفارشی و دستوری، با افتضاح اسکرین‌شات‌هایی که نام سیاسیون‌ از آن حذف نشده! برهان ایشان: تحمیق ملت

۴. از وادی نقاشی و عکس خارج می‌شوند و قلم می‌زنند، با افتضاح کپی-پیست کردن متن دروغین دیگران! برهان ایشان: تحمیق ملت

۵. و...

بانو شما سکوت کنی و به افق خیره شوی سنگین‌تری!