مهناز افشار با انتشار عکس علی کریمی از او حمایت کرده و او را عاشق وطن و مردمش نامیده است! در حالیکه تعداد زیادی از چهره‌های هنری، ورزشی و رسانه‌ای مستقیم و غیرمستقیم از توهین‌ کریمی به مردم به خشم آمدند و از او انتقاد کردند. سرِّ عجیبی‌ست، خون مقدس شهدا دل‌های بسیاری را نزدیک هم کرد و وحدت بخشید و درونِ تعدادی خائن که شیطان راهنمای آنان در سرآشیبی تاریکی‌ست را هویدا!!