حمید فرخ‌نژاد با انتشار بندهایی از بیانه رضا پهلوی نه به مردم کرمان تسلیت گفته و نه ایران! پهلوی و سپس فرخ‌نژاد از حادثه تروریستی که در تمام جهان محکوم است و ارتباطی به کشور و دولت ندارد ریسمانی بافته‌اند تنها برای عقده‌گشایی! و تاختن به حاکمیت ایران! در مورد قدرت درک و فهم امثال این خودخواهان که بارها نشان دادند مردم ایران؛ حتی در حرف هم ارزشی برایشان ندارند، قیاس با معین؛ خواننده خارج نشین کافیست! که او می‌فهمد و اینها نمی‌فهمند! و خود را به حِماریت زده‌اند که حیفِ حمار!