پارسال میگفتند هرکس پا به جشنواره بگذارد جیره‌خوار، بی‌شرف و وطن‌فروش است

امسال همان‌ها...درست همان‌ها میگویند سینما را سیاسی نکنید...