زهرا خندان /نمایی زیبا از تهران می‌گذاری و در همین نما هم باید رگه‌های ناامیدی را تزریق کنی! «بزارن زیبایی»!

این حجم از انتقاد به دیگران، جایی برای خودانتقادی می‌گذارد؟ قسمتی از آلوده شدن هوا بخاطر ماشین‌های تک سرنشین است تو خودت چه سهمی در این نگذاشتن داری؟