افسانه بایگان امضای پای بیانیه خانه سینما و موزه صلح را هم تکذیب کرده است!

محتوای نامه مگر چیزی جز آرزوی صلح بود؟!