به استناد به مستند «برزخی‌ها» ممنوع‌الکار کردن و به حاشیه راندن چهره‌هایی مانند محمدعلی فردین، سعید راد، ناصر ملک مطیعی و... امثال محمد خاتمی بودند! چهره‌هایی که اعلان زبانی و عملی کردند که همراه انقلابند و حاضر شدند برای اثبات ادعای خود با دستمزدی اندک در فیلم برزخی‌ها بازی کنند تا ادعای خود را اثبات کنند. اما خاتمی و مخلمباف و... در مقابل این افراد کوتاه نیامدند و بماند که بعدها چه هزینه‌سازی‌ها که نکردند! اکنون نیز به نقل از عبدالرضا داوری، خاتمی تحت فشار شجریان و لطفی، اکبر گلپایگانی که با تازگی از دنیا رفت را خالص‌سازی کرده است تا شاید عرصه تنگ نگردد!!

حقا که جاهل را جز در دو حال نمیبینی؛ یا افراط یا تفریط!