نرجس احمدی

در این جهل و تعصب کورکورانه.

در این دروغ پروری.

در این ظالم پروری.

در این سیاهی روز.

بله آقای حسین سلیمانی، دستمزدت را از سریال پربیننده‌ی همین روزها که این‌شکلی تصویرش کردی بگیر و هم‌چنان منتظر باش روزی برسد که گیسوان دختر به دنیا نیامده‌ات در باد برقصد و بی‌ترس از خانه بیرون برود و شاد به خانه برگردد.

تا آن روز هم دختردار نشو!