اگر از نظر برخی سلبریتی‌ها قصاص و اعدام حکم ضد حقوق بشری است و هشتگ‌های «نه به اعدام» آنان تنها بدلیل ادعای انسانیت است، چرا هیچ یک برای سرهنگ جوانمردی که برای تأمین امنیت وسط میدان بود، هشتگی نزده است؟!

متر و معیار انسانیتشان متفاوت است یا درکی از اعمال و گفته‌های خود ندارند؟