اگر آقای دوربینی خداحافظی کند یک سروصدایی ممکن است داشته باشد، چون حداقل ملت در صفحه تلویزیون او را دیده اند.
الان شرایط طوریه که:
بعضی ها که فقط یک بار راهشان افتاده به صداوسیما دارند خداحافظی میکنند، بعضی‌ها هم قراردادهایشان تمام شده و اصلا دیگر کار جدیدی ندارند ، فرصت را مناسب دیدند خداحافظی کنند! ولی آقای دوربینی همیشه محکم جلو دوربین بوده!